Finding the speed of a wave on a string


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Finding the speed of a wave on a string
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá frequency, period, wave speed, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả J. Howard
Trường / Tổ chức SFHS
Ngày đăng ký 15/02/2012
Ngày cập nhật 15/02/2012