Pendulum Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum Energy
Mô tả Analyzes the potential and kinetic energy exchanges for a swinging pendulum. Also connects centripetal acceleration and force to the swinging pendulum.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kinetic Energy, Pendulum, Potential Energy
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Denise Wetli
Trường / Tổ chức Wake Technical Community College
Ngày đăng ký 03/11/2011
Ngày cập nhật 03/11/2011