Introduction to the Covalent Bond


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to the Covalent Bond
Mô tả Introduction to the covalent bond, bond strength, bond dissociation energy, and bond length.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bond dissociation energy, bond strength, covalent bond
Mô phỏng Tương tác nguyên tử


Tác giả Roberto Marrero
Trường / Tổ chức Brentwood High School, Williamson Co, TN
Ngày đăng ký 30/06/2011
Ngày cập nhật 30/06/2011