Balancing Chemical Equations - Inquiry based Introduction Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Balancing Chemical Equations - Inquiry based Introduction
Mô tả The remote lab has been added and aligns with the HTML5 sim version and includes use of the game screen. Learning Goals - Students will be able to: •Describe what “reactants” and “products” in a chemical equation mean. •Explain the importance of knowing the difference between “coefficients” and “subscripts”. •Use pictures and calculations to show how the number of atoms for each product or reactant is found. •Identify the relationship between “reactants” and “products” atoms. •Balance a chemical equation using the relationships identified. •Given a chemical equation, draw molecular representations of the reaction and explain how the representations were derived. •Given a molecular drawing of a chemical reaction, write the equation and explain how the symbols were derived.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atoms, balanced, consevation of mass, game, molecules, phet, reactions, remote
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 13/06/2011
Ngày cập nhật 06/04/2020