Addition and Resolution of Vectors


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Addition and Resolution of Vectors
Mô tả This exercise is suitable for senior high students taking physics. Students will learn how to add vectors, undertand about vector components and finally make sense of vector components. All questions in S.I. units. I have used it for my Year 5 (grade 11) students who are taking the GCE A-level syllabus.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Add, Addition, Resolution, Resolve, Vector
Mô phỏng Cộng Vector


Tác giả Chow CW
Email liên lạc chowcw@hci.edu.sg
Trường / Tổ chức Hwa Chong Institution
Ngày đăng ký 19/02/2011
Ngày cập nhật 21/02/2011