Oscillations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Oscillations
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, oscillations, period
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Sarah Stanhope
Trường / Tổ chức Easley High School
Ngày đăng ký 27/01/2011
Ngày cập nhật 27/01/2011