PhET Collision Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Collision Lab
Mô tả Inquiry based lesson. I used this in class with a calculus-based intro physics course. Can be used as a 90 minute or 50 minute lesson. See notes doc.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation of momentum, elasitc, inelastic.
Mô phỏng Va chạm (HTML5), Va chạm


Tác giả Wendy Adams
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 05/11/2010
Ngày cập nhật 12/03/2021