Phet Solar System Simulation Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Phet Solar System Simulation Lab
Mô tả based on old Gravitation Limited activity from Dan Burns. Error in file submitted earlier. This one should be good
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Universal Gravitiation
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Pauline Seales
Email liên lạc pmseales@yahoo.com
Trường / Tổ chức Pacific Collegiate Scholl
Ngày đăng ký 24/08/2010
Ngày cập nhật 19/05/2015