Electromagnetic Generation - Phet simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electromagnetic Generation - Phet simulation
Mô tả For 9th grade Conceptual Physics. Used as end of unit review after lots of hands-on and demos
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electromagnetism Review
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Pauline Seales
Trường / Tổ chức Pacific Collegiate Scholl
Ngày đăng ký 31/07/2010
Ngày cập nhật 02/08/2010