Phet Nuclear Fission Simulation Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phet Nuclear Fission Simulation Lab
Mô tả This is basically the same lab as K.Gates but I made a few modifications to some of the questions
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá nuclear energy, nuclear fission
Mô phỏng Sự phân hạch


Tác giả Drew Isola
Trường / Tổ chức Allegan High School
Ngày đăng ký 17/03/2010
Ngày cập nhật 21/03/2010