Lady Bug Revolution Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lady Bug Revolution Activity
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá rotational motion, rotational velocity, tangential velocity
Mô phỏng Chuyển động tròn của Bọ rùa


Tác giả Zak Shuster
Trường / Tổ chức Gateway High School
Ngày đăng ký 21/02/2010
Ngày cập nhật 21/02/2010