Newton's Laws and the Lunar Lander


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Newton's Laws and the Lunar Lander
Mô tả In this activity, students will investigate the nature of Newton's laws. Additionally, students will collect data from the simulation and make predictions about the moon, and the lander.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, force, newton's laws, projectile motion, weight
Mô phỏng Nguyệt xa


Tác giả sam wheeler
Trường / Tổ chức enloe high school
Ngày đăng ký 14/11/2009
Ngày cập nhật 14/11/2009