Projectile Motion Lab Exploration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Lab Exploration
Mô tả The lab uses the simulation to explore under what conditions air reistance plays a factor in projectiles, then explores how the components of the initial velocity of a projectile determine its trajectory
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá air resistance, projectiles
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Jason Rott
Trường / Tổ chức Brownsburg Community School Corporation
Ngày đăng ký 05/12/2008
Ngày cập nhật 05/12/2008