Lab. Waves


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lab. Waves
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá diffraction, reflection, velocity, waves
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Marsha Harden
Trường / Tổ chức Katy Independent School District
Ngày đăng ký 08/05/2008
Ngày cập nhật 08/05/2008