Bohr model of the atom for Chemistry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bohr model of the atom for Chemistry
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bohr, chemistry, spectroscopy
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen


Tác giả Emily Haynes
Trường / Tổ chức Centaurus High School
Ngày đăng ký 31/03/2008
Ngày cập nhật 31/03/2008