The Ramp--Conservation of Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Ramp--Conservation of Energy
Mô tả A good introduction or assessment about conservation of energy. Also explores idea of friction as related to heat and transfer of energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy kinetic potential heat conservation
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng


Tác giả Chris Cochran
Trường / Tổ chức Montgomery County Public Schools
Ngày đăng ký 20/09/2007
Ngày cập nhật 20/09/2007