Projectile Motion Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion Investigation
Mô tả This activity allows students to explore the topic of projectile motion. There is no math emphasized as I used this to introduce projectile motion, but students are expected to gain strong conceptual understanding of the topic.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Robert Kennedy
Trường / Tổ chức Hereford High
Ngày đăng ký 20/05/2007
Ngày cập nhật 22/11/2008