Hooke's Law (Springs)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hooke's Law (Springs)
Mô tả Learning Goals Students will be able to explain how the displacement of a spring at rest is related to the mass of the object on the spring (which is called Hooke's Law). Students will be able to use the displacement of a spring at rest to determine the mass of unknown objects. Students will be able to explain how the displacement of a spring at rest is related to the acceleration of gravity of the planet the spring is on. Students will be able to use the displacement of a spring at rest to determine the acceleration of gravity of an unknown planet.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá springs
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Jessica Mullins
Trường / Tổ chức Conifer High School
Ngày đăng ký 23/03/2007
Ngày cập nhật 14/04/2008