Gravity Force Lab for Physical Science


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Force Lab for Physical Science
Mô tả This activity will assist students in seeing the relationship between mass and gravity, and distance between objects and gravity.
Chủ đề Khác
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, gravity, mass
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Linda Fox
Trường / Tổ chức PTRA
Ngày đăng ký 04/12/2009
Ngày cập nhật 04/12/2009