Virtual Ripple Tank


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtual Ripple Tank
Mô tả Students will investigate wave properties (speed in a medium, reflection, diffraction, interference) using the PhET virtual ripple tank.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Craig Young
Trường / Tổ chức Stanford University
Ngày đăng ký 02/02/2007
Ngày cập nhật 16/10/2010