Discovering Newton's Second Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Discovering Newton's Second Law
Mô tả Students seem to have problems relating forces and acceleration, because they don't know how big a Newton is, or a kilogram for that matter. This exercise has them relate forces to acceleration so they can find mass (algebraically). It helps them to see that Net Force and Acceleration are related through the mass, regardless of friction or other factors.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Proportionality
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Don Cameron, edited by Craig Tilley (Feb 19, 2014)
Trường / Tổ chức University of Denver High School
Ngày đăng ký 15/10/2006
Ngày cập nhật 20/02/2014