Photoelectric Effect Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Photoelectric Effect Activity
Mô tả Have students investicate the photoelectric effect from a phenomenological point of view as well as quantitive view.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Equations
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Donald Collins, Dennis Robbins
Trường / Tổ chức Warren Wilson College
Ngày đăng ký 23/07/2006
Ngày cập nhật 08/08/2011