Sound Waves Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sound Waves Lab
Mô tả This activity introduces sound waves. The students need to recall the definitions of frequency and period, so by this point we have already gone over basic wave definitions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Equations
Mô phỏng Sóng âm


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 27/02/2006
Ngày cập nhật 02/09/2015