Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based)
Mô tả This is an inquiry introduction to Kinetic Molecular theory for a physics class, but could be used in chemistry. It replaces and activity that I had posted before States of Matter was published (the old activity used Microwaves)
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gases, molecular motion, phet, solids
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 09/06/2009
Ngày cập nhật 13/08/2019