การแทรกสอดของคลื่น

การแทรกสอดของคลื่น หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • การแทรกสอด
 • สลิตคู่
 • การเลี้ยวเบน
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • การแทรกสอด
 • สลิตคู่
 • การเลี้ยวเบน
 • คลื่น

คำอธิบาย

สร้างคลื่นจากหยดน้ำที่ออกมาจากก๊อก, ลำโพงเสียง, หรือเลเซอร์! เพิ่มแหล่งกำเหนิดที่สองหรือสลิตคู่เพื่อสร้างแบบแผนของการแทรกสอดของคลื่น

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • คุณสามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ำ คลื่นเสียง และแสงและจะได้เห็นว่าคลื่นเหล่านี้สัมพันธ์กันอย่างไร โดยทุกคลื่นดังกล่าวสามารถถูแสดงแทนได้โดยใช้คลื่นไซน์ (sinewave).
 • คลื่นไซน์แสดงแทนสิ่งใดในปรากฏการณ์คลื่นทั้งสามชนิดดังกล่าว?.
 • ใช้แหล่งกำเนิดคลื่นหลายแหล่งกับพื้นที่ว่างที่แตกต่างกันเพื่อสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแบบแผน.
 • ค้นหาจุดที่เป็นตำแหน่งของการเสริมกันและหักล้างกันในการแทรกสอดของคลื่นโดยการใช้ตาพิจารณาและใช้เครื่องตรวจสอบ
 • วางสิ่งกีดขวางเพื่อสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคลื่นเพื่อเคลื่อนที่ผ่านสลิตเดี่ยวหรือคู่ พิจาณาดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละลักษณะมีแบบแผนเป็นอย่างไร? และเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงแบบแผนดังกล่าวได้อย่างไร?
 • ในส่วนของปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง ให้ทำนายตำแหน่งแถบมืดแถบสว่างที่จะเกิดขึ้นบนฉากรับโดยการใช้สมการ d sin(θ) = mλ ให้ใช้ตลับเมตรเพื่อวัดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ทำนายไว้ก่อนหน้า
เวอร์ชัน 2.0.2

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Waves Interference Remote Labs การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Invention Lab_Wave Interference การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Noah Podolefsky ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wave Interference (PreAP) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wave Interference with Water Waves (AP) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Serie de Labs virtuales de Ondas ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (traducción de Diana López) ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 干涉和衍射 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明 อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 波浪介紹 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
GUIA LABORATORIO ONDAS Raúl Eduardo Cruz Garzón อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
2-Point Source Interference Lab V Brdarevic ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Exploring Light as a Wave Walter Jurek ม.ปลาย
ม.ต้น
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 6. Wave Interference Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明 อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 5. Introduction to Waves Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
In/Post-Class Worksheet, Wave Interference, Sound/Water, PhET Solmaz Khodaeifaal ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Pre/In/Post-Class Worksheet, Wave Interference, PhET Solmaz Khodaeifaal ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Wave Interference- Waves (Sound and Light) Lonny Villalobos, M.Ed. ม.ต้น ชี้แนะ
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs Jennifer Hamilton ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Interferenca e valëve
Arabic All العربية Download Run now تداخل الموجات
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Dalğaların interferensiyası
Basque All Euskara Download Run now Uhin-interferentzia
Bosnian All Bosanski Download Run now Interferencija talasa
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Interferência de Onda ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Wave Interference_波的干涉
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 波的干涉
Croatian All hrvatski Download Run now Wave Interference
Czech All čeština Download Run now Interference vln
Danish All Dansk Download Run now Bølgeinterferens
Dutch All Nederlands Download Run now Interferentie van golven
English All English Download Run now Wave Interference
French All français Download Run now Interférence d'ondes
German All Deutsch Download Run now Wellen Interferenz
Greek All Ελληνικά Download Run now Συμβολή κυμάτων
Gujarati All Gujarati Download Run now તરંગ હસ્તક્ષેપ -Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now הפרעת גלים
Hungarian All magyar Download Run now Hullámok interferenciája
Italian All italiano Download Run now Interferenza tra onde
Japanese All 日本語 Download Run now 波の干渉
Kazakh All Kazakh Download Run now Толқындар интерференциясы
Korean All 한국어 Download Run now 파동의 간섭
Latvian All Latviešu Download Run now Viļņu interference
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Долгионы Интерференц
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Bølgeinterferens
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Bølgjeinterferens
Persian All فارسی Download Run now تداخل امواج
Polish All polski Download Run now Interferencja fal
Romanian All română Download Run now Interferența undelor
Russian All русский Download Run now Интерференция волн
Serbian All Српски Download Run now Интерференција таласа
Slovak All Slovenčina Download Run now Interferencia vlnenia
Slovenian All Slovenščina Download Run now Valovanje in interferenca
Spanish All español Download Run now Interferencia de Ondas ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Interferencia de Ondas
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Interferencia de Ondas  ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Våginterferens
Tamil All Tamil Download Run now Wave Interference
Telugu All Telugu Download Run now తరంగ వ్యతికరణం
Turkish All Türkçe Download Run now Dalgalarda Girişim ve Kırınım
Ukrainian All українська Download Run now Інтерференція хвиль ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Giao thoa sóng

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Sam Reid (lead developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Noah Podolefsky (original designer)
 • Wendy Adams
 • Diana López Tavares
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Katie Woessner
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • imageprocessing-labs-fft-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • This material is based upon work supported by the National Science Foundation under STROBE Grant No. DMR 1548924.