สถานะของสาร

สถานะของสาร หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • พันธะเคมี
 • เคมี
 • คู่ขั้ว
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • พันธะเคมี
 • เคมี
 • คู่ขั้ว
 • ศักย์อันตรกิริยา
 • โมเลกุล

คำอธิบาย

ดูความแตกต่างของประเภทโมเลกุล( ของแข็ง, ของเหลว และก๊าซ) เพิ่มหรือลบความร้อนและดูการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนอุณหภูมิหรือปริมาตรของภาชนะและดูไดอะแกรมของความดันกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแบบทันที ดูความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาของพลังงานศักย์ระหว่างโมเลกุล

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายโครงสร้างโมเลกุลของของแข็ง, ของเหลว และก๊าซ
 • ขยายความของโครงสร้างนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • อธิบายการเปลี่ยนความร้อนหรือความเย็นมีผลต่อโมเลกุลอย่างไร
 • อธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรว่ามีผลต่ออุณหภูมิ, ความดัน และสถานะอย่างไร
 • ตีความกราฟพลังงานศักย์ระหว่างอะตอม
 • อธิบายแรงที่กระทำต่ออะตอมมีความสัมพันธ์กับพลังงานศักย์อย่างไร
 • อธิบายความหมายทางกายภาพของพารามิเตอร์ใน Lennard-Jones potential, และหาว่าสัมพันธ์โมเลกุลอย่างไร
เวอร์ชัน 1.10

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
ฟิสิกส์
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย เคมี
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Kinetic Molecular theory review การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต เคมี
ฟิสิกส์
States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
States of Matter PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Mahoney Mahoney ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Phases of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
States of Matter for Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
States of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Emily Firchau ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Exploring Changes in States of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jackie Esler ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
States of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Br Lucien Blain ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
물질의 상태SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Guía de aprendizaje "La Materia y sus estados" Lilibeth Jara K-5 การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
ESTADOS DE LA MATERIA Cesia Garcia K-5 ชี้แนะ วิทยาศาสตร์โลก
States of Matter lab handout Simona Haas ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
States of Matter PhET John Swiniuch ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Phase Changes using States of Matter Sim Mary Arny อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Phase Changes using States of Matter Sim Mary Arny อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Thermal Expansion Pravesh Rohilla ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
States of Matter - Solid,Liquid,Gas Jeremy Wegner ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
เคมี
ฟิสิกส์
Staes of Matter Exploration Brian Underwood ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
States of Matter Simulation Lab Kelly Vaughan ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Gli stati della materia Luca Allegranti ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ฟิสิกส์
De fasen van een stof Azzedine Toutouh อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Gjendjet Agregate të Lëndës
Amharic All Amharic Download Run now የ አካል ሁኔታ
Arabic All العربية Download Run now حالات المادة
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now حالات المادة
Basque All Euskara Download Run now Materia-egoerak
Belarusian All беларускі Download Run now Стан рэчыва
Bosnian All Bosanski Download Run now Agregatna stanja
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Estados da Matéria
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now States of Matter 物質的狀態
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 物质状态
Croatian All hrvatski Download Run now Agragatna stanja tvari
Czech All čeština Download Run now Stavy hmoty
Danish All Dansk Download Run now Tilstandsformer
Dutch All Nederlands Download Run now De fasen van een stof
English All English Download Run now States of Matter
Estonian All Eesti Download Run now Agregaatolekud
Finnish All suomi Download Run now Olomuodot
French All français Download Run now États de la matière
Galician All Gallegan Download Run now Estados da materia
Georgian All ქართული Download Run now ნივთიერების მდგომარეობა
German All Deutsch Download Run now Aggregatzustände
Greek All Ελληνικά Download Run now Καταστάσεις της Ύλης
Hebrew All עברית Download Run now מצבי צבירה
Hungarian All magyar Download Run now Halmazállapotok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Wujud Zat
Italian All italiano Download Run now Stati della Materia
Japanese All 日本語 Download Run now 物質の状態(States of Matter)
Kannada All Kannada Download Run now ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ :
Kazakh All Kazakh Download Run now Заттың түрлері
Khmer All Khmer Download Run now ស្ថានភាព​រូបធាតុ
Korean All 한국어 Download Run now 물질의 상태
Kurdish All کوردی Download Run now دۆخه‌کانی مادده
Lao All Lao Download Run now ການນໍາ
Macedonian All македонски Download Run now Состојба на материјата
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Keadaan Jirim
Marathi All मराठी Download Run now पदार्थांच्या स्थिती
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Aggregattilstander
Persian All فارسی Download Run now حالت های ماده
Polish All polski Download Run now Stany materii
Portuguese All português Download Run now Estados da matéria
Romanian All română Download Run now Stări de agregare
Russian All русский Download Run now Состояния вещества
Serbian All Српски Download Run now Агрегатна стања
Slovak All Slovenčina Download Run now Skupenstvo látky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Agregatna stanja snovi
Spanish All español Download Run now Estados de la Materia
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Estados de la Materia
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Estados de la Materia
Swahili All Swahili Download Run now Hali ya mada
Swedish All svenska Download Run now Materiens tillstånd
Tamil All Tamil Download Run now சடபொருணிலைகள்
Turkish All Türkçe Download Run now Maddenin halleri
Turkmen All Turkmen Download Run now Maddalaryň hallary:
Uzbek All Uzbek Download Run now States of Matter
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Các trạng thái của vật chất
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Rewşên Made

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Paul Beale
 • John Blanco (developer)
 • Sarah McKagan
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky
 • Trish Loeblein
 • Piccolo