การเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
 • ตำแหน่ง
 • ความเร็ว
 • ความเร่ง
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

เนื้อหา

 • ตำแหน่ง
 • ความเร็ว
 • ความเร่ง

คำอธิบาย

เรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง ความเร็วและกราฟความเร่ง ย้ายคนน้อยกลับมาด้วยเมาส์และพล็อตการเคลื่อนไหวของเขา ตั้งตำแหน่งความเร็วหรือการเร่งความเร็วและปล่อยให้การจำลองย้ายคนสำหรับคุณ

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ตีความ ทำนาย และวาดกราฟ (ตำแหน่ง, ความเร็ว และความเร่ง) สำหรับสถานการณ์โดยทั่วไป
 • อธิบายเหตุผลของเขาหรือเธอที่ตีความหมายจากข้อมูลที่นำเสนอในกราฟ
เวอร์ชัน 2.05

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Clases Demostrativas Interactivas (ILD) de Movimiento Rectilíneo Uniforme การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Visualization and Visual Illusions SIM Homework การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Force and Motion activity 2: Relating graphs and free body diagrams using Moving Man and Forces 1D (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Moving Man (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Walker Lab with Moving Man sim การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
The Moving Man: Velocity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Cindi Clarke K-5 การสาธิต ฟิสิกส์
Moving Man: Pos and Vel Graphs การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Tom Reeve ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moving Man, elementary การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Laptop opdracht 50 minuten การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Loran de Vries ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ต้น
การบ้าน
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
Clase Demostrativa Interactiva (ILD) Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Moving Man Simulation Activity ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
Moving Man and Maze Game Simulations Homework ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน ฟิสิกส์
Motion and Moving Man Simulation Homework ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน ฟิสิกส์
H έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Stelios Orfanos ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 運動學 Aien Charity Grace White(白愛恩), Janet Chen(陳衫豫), Jonathon David White(白小明) อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Higidura zuzen uniformea Itziar 02 ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Atividade experimental: Visualização e estudo de movimentos retilíneos uniformes Inês Augusto ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Remote
การสาธิต
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Função Horaria da Posição e Velocidade Cremilson Souza ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Movimento Uniforme e Uniformemente Variado Cremilson Souza ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
INTRODUÇÃO A CINEMÁTICA Dommenike Maciel ม.ปลาย
ม.ต้น
การสาธิต
ปรนัย
การบ้าน
ฟิสิกส์
Cruce y persecución de 2 móviles con movimiento rectilíneo y uniforme (MRU) Amaya Garcia-Barahona ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
UNIDAD1 S2 L3 La velocidad y la rapidez-EL HOMBRE MÓVIL FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Practica de Movimiento rectilíneo unforme- MRUV walter Manuel Trujillo Yaipen บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Hombre móvil. MRU y MRUA. Amaya Garcia-Barahona ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 1. Kinematics Charity Grace White(白愛恩),Janet Chen(陳衫豫),Jonathon David White(白小明) อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Video: Self-paced learning - Moving Man Simulation (Motion Graphs) Louis Wong ม.ปลาย
ม.ต้น
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
3-1 PhET LAB velocity time graphs Benjamin Forbes ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Motion Graphs Simon Lees ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Student Guide for PhET - The Moving Man (JAVA) student guide Brian Libby ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Moving Man Multiple Representations Aaron Ellis ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Moving Man I: Velocity vs. Time Graphs Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moving Man II: Acceleration vs. Time Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Kinematics Wang Yunhe ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moving Man - Distance vs. Time Graphs Steve Reeves ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Moving Man: Simple Acceleration Karen King ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
The "Lifelike" Moving Man: Variation in motion graphs Karen King ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moving Man with Position and Velocity graphs Karen King ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moving Man guided inquiry David Kennedy ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Get in Motion! Charisma Bennett ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Constant Velocity & Uniform Acceleration with the Moving Man jim cibulka ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Moving Man Questions Patrick Foley ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Constant Acceleration Motion Paolo Bonifacio ม.ปลาย การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Moving Man (Motion Intro) Rebecca Barton ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
1 Dimensional Motion - Kinematics and Graphing Sarah Stanhope ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Mr. (Moving Man) Gary Richert ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moving Man Activity Drew Isola ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
Moving Man Algebra uses Andrzej Sokolowski, Jolanta Sokolowska ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
Moving Man: Anayzing Graphs David Moutoux ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
Moving the Man Traci Radil ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Moving Man - Velocity vs. Time Graphs Steve Reeves ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Moving Man Motion Graph Review Katherine Frett ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Motion Labs using MOVING MAN Nancy Spletzer อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
THE MOVING MAN: DISTANCE, DISPLACEMENT, SPEED & VELOCITY Timothy Blesse ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moving Man Traci Radil ม.ปลาย อื่นๆ
Moving Man Brad Boyle, Amy Jordan, Steve Reeves ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moving Man Jessica Mullins ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moving Man Simulation Gretchen Swanson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Simulation Suci Nujul Hayati ม.ปลาย การสาธิต ฟิสิกส์
Kennismaken met bewegingsdiagrammen en versnelling Koen van Bemmelen ม.ปลาย ชี้แนะ
การสาธิต
ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Njeriu lëvizës
Amharic All Amharic Download Run now The Moving Man(የሚንቀሳቀስ ሰው)
Arabic All العربية Download Run now الرجل المتحرك
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now الرجل المتحرك
Basque All Euskara Download Run now Gizon mugikorra
Belarusian All беларускі Download Run now Чалавека, што не хоча стаяць на месце
Bosnian All Bosanski Download Run now Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje)
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now O Homem em Movimento
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 旅人
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 运动图像
Croatian All hrvatski Download Run now Gibanje
Czech All čeština Download Run now Chodící panáček
Danish All Dansk Download Run now Manden der bevæger sig
Dutch All Nederlands Download Run now Het bewegende mannetje
English All English Download Run now The Moving Man
Estonian All Eesti Download Run now Liikuv mees
Finnish All suomi Download Run now Liikkuva ihminen
French All français Download Run now L'homme en mouvement
Galician All Gallegan Download Run now O camiñante
German All Deutsch Download Run now Der bewegte Mann
Greek All Ελληνικά Download Run now Ο Κινούμενος Άνδρας
Hebrew All עברית Download Run now האדם בתנועה
Hungarian All magyar Download Run now Mozgó ember
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Mondar Mandir
Irish All Gaeilge Download Run now An Fear Gluaisteach ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Italian All italiano Download Run now L'uomo mobile
Japanese All 日本語 Download Run now 移動する人
Kannada All Kannada Download Run now ಚಲಿಸುವ ಮಾನವ
Kazakh All Kazakh Download Run now Қозғалатын адам
Khmer All Khmer Download Run now មនុស្សផ្លាស់ទី
Korean All 한국어 Download Run now 이동하는 사람
Lao All Lao Download Run now ການເຄື່ອນທີ່
Macedonian All македонски Download Run now Шетач (променливо праволиниско движење)
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Pergerakan Manusia
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Явж буй Хүн
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Mannen som går
Persian All فارسی Download Run now مرد متحرک
Polish All polski Download Run now Poruszający się człowiek
Portuguese All português Download Run now Movimento
Russian All русский Download Run now Движущийся человек
Serbian All Српски Download Run now Шетач ( променљиво праволинијско кретање)
Slovak All Slovenčina Download Run now Chodec
Slovenian All Slovenščina Download Run now Gibanje človeka
Spanish All español Download Run now El Hombre Móvil ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (โคลัมเบีย) All español (Colombia) Download Run now El Hombre en Movimiento
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now El Hombre en Movimiento
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now El Hombre Móvil ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now The Moving Man
Tswana All Tswana Download Run now Monna yo o tsamayang
Turkish All Türkçe Download Run now Yürüyen Adam
Turkmen All Turkmen Download Run now Hereket eden adam
Ukrainian All українська Download Run now Людина, що рухається ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Khách bộ hành
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Mêrika Dimeşe

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow