ธารน้ำแข็ง

ธารน้ำแข็ง หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
 • ธารน้ำแข็ง
 • ภูมิอากาศ
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

เนื้อหา

 • ธารน้ำแข็ง
 • ภูมิอากาศ

คำอธิบาย

ทำการปรับค่าเพื่อกำหนดสภาวะการตกของหิมะบนภูเขาและอุณหภูมิเพื่อที่จะได้สังเกตดูการเกิดของธารน้ำแข็ง พร้อมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำการวัดความหนา, ความเร็วในการเคลื่อนที่, และลักษณะการเกิดขึ้นของธารน้ำแข็ง

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายว่าเงื่อนไขทางธรรมชาติ (อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน) ส่งผลกระทบต่อมวลน้ำแข็ง; ระบุตำแหน่งที่หิมะสะสมอยู่ในธารน้ำแข็งและแสดงให้เห็นสาเหตุการเกิด; อธิบายน้ำแข็งเคลื่อนที่ในธารน้ำแข็งได้อย่างไร; อธิบายและแสดงให้เห็นถึงการไหลภายในธารน้ำแข็ง; อธิบายหรือแสดงให้เห็น (สาธิต) ว่าเหตุใดธารน้ำแข็งจึง (i)อยู่ที่สมดุล (ii) มีขนาดใหญ่ขึ้น (iii) มีขนาดลดลง และ (iv) อยู่เหมือนเดิม; เปรียบเทียบสภาพภูมิอากาศที่จะนำไปสู่การอธิบายในแต่ละข้อที่กล่าวมาข้างต้น; ตรวจสอบและแสดงให้เห็นว่าวงจรในการเพิ่มขึ้นลดลงนั้นส่งผลต่อการบันทึกค่าของธารน้ำแข็ง
เวอร์ชัน 2.04

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Investigating Climate Change at the Macroscopic and Microscopic Level การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Amy Rouinfar ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
Glaciers Earth Science การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Ryan Tucek ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
Guía de trabajo ambiental desde el simulador Glaciares Julio César Páez García, Evaristo Manuel Solano Tenorio y Elvira Isabel Pérez Puche ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Investigating Glaciers John Judkins ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
วิทยาศาสตร์โลก

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Bob Anderson
 • Andrea Blair
 • Chris Malley (developer)
 • Archie Paulson (lead)
 • Kathy Perkins
 • Dylan Ward
 • JFreeChart
 • Piccolo