คุณสมบัติของแก๊ส

คุณสมบัติของแก๊ส หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • แก๊ส
 • ความร้อน
 • เทอร์โมไดนามิค
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • แก๊ส
 • ความร้อน
 • เทอร์โมไดนามิค
 • ความโน้มถ่วงของโลก
 • ความดัน
 • กฏของก๊าซอุดมคติ
 • กฏของบอยล์ (Boyle's Law)
 • กฏของชาร์ล

คำอธิบาย

ปั๊มโมเลกุลของแก๊สเข้าสู่กล่องแล้วสังเกตผลลัพธ์ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงปริมาตร, เพิ่มหรือลดความร้อน, เปลี่ยนค่าแรงโน้มถ่วง, และปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์อื่นๆ จากนั้นทำการวัดอุณหภูมิและความดัน พร้อมทั้งสืบเสาะดูว่าคุณสมบัติของแก๊สที่เปลี่ยนแปลงไปมีความสัมพันธ์อย่างไรระหว่างกัน

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ทำนายว่าตัวแปรความดัน (P) ปริมาตร (V) อุณหภูมิ (T) และ ค่าที่มีผลต่อคุณสมบัติอื่นของแก๊สมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • ทำนายว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลความเร็วของการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอย่างไร
 • จัดลำดับความเร็วของการเคลื่อนที่ของโมเลกุลในสมดุลความร้อนโดยใช้มวลเปรียบเทียบของโมเลกุล
เวอร์ชัน 3.15

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
Gas Properties Modular Homework Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain, Ingrid Ulbrich อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน เคมี
Gas Properties Gas Laws Quantitative การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
ฟิสิกส์
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
ฟิสิกส์
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
Visualization and Visual Illusions SIM Homework การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย เคมี
Kinetic Molecular theory review การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต ฟิสิกส์
เคมี
Gas Properties-Inquiry Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET PhET Middle School Team ม.ต้น คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ฟิสิกส์
Gas Investigation for Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Graphing Activity using Gas Properties Simulation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Laura Conrad ม.ปลาย การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Gas Laws Exploration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Amy Phillip ม.ต้น การบ้าน เคมี
Gas Laws การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
Gas Properties and Balloons & Buoyancy Simulations Homework ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน ฟิสิกส์
기체의 설질 SIM 사용지침서 Wha Kuk Lee ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
เคมี
ฟิสิกส์
https://youtu.be/B4_UEJzch3o Marcos aurélio Silva ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
การสาธิต
Remote
ฟิสิกส์
เคมี
estudo dos Gases Cremilson Souza ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Transformações gasosas Ivandson Bandeira ม.ปลาย การสาธิต
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Simulador, Propriedades do Gás Selma Bessa Sales ม.ต้น การบ้าน เคมี
Moteur en PhET Bernard Lacour อื่นๆ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Propiedades de los gases usando simulaciones OSCAR HERNANDEZ ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
การสาธิต
เคมี
Estado Gaseoso Danny Lorduy Flórez อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
เคมี
Energía y PVT Elvis Rivera ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Ley de Boyle-Mariotte PHET GUDIEL ROBLERO ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Gas Properties Simulation Joel Meservy ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Tricky Dimensions – a Spin-off of a Sim Sándor Nagy อุดมศึกษา-ขั้นสูง
บัณฑิตศึกษา
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
Introduction to the Gas Laws using PhET simulations Thomas Isaac ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Gas Laws Exploration Kylie Murry ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Super Basic Gas Law Lisa Bulat ม.ปลาย
K-5
อื่นๆ
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
เคมี
ฟิสิกส์
Kinetic Theory of Gases Lecture Demo Bob Schaefer ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
การสาธิต
เคมี
ฟิสิกส์
Gas Properties Phet Simulation worksheet (AP Physics 2) Yau-Jong Twu ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Kinetic Molecular Theory Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Gas Law Brad Palmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Bouncing Off the Walls Dean Baird, Paul G. Hewitt อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Pressure, Volume, Temperature=Combined Gas Law Amanda Zullo ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
Gas Properties Acitvity Rachel ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Pressure vs Temperature for Ideal Gases Duane Dolejsi อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
Boyle's Law Duane Dolejsi อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab Michael Kwasny ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Exploration of KMT and Gas Laws Stefan Panzilius ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Boyle's Law Lab Michael Kwasny ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Charles's Law Lab Michael Kwasny ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Gay-Lussac's Law Lab Michael Kwasny ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Application of The First Law of Thermodynamics Andrzej Sokolowski ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
Graham's Law of Effusion Roberto Marrero ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Dalton's Law of Partial Pressures Roberto Marrero ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law Stephan Graham ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
คณิตศาสตร์
Gas Properties steve hymes ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Heat Intro Steve Dickson ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Gas Properties/Buoyancy Gretchen Swanson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Ideal Gas Law Activity Bob Shurtz, Generoso DePascale ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Gas Properties Gretchen Swanson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
The x and y's of Gas Properties Brian Ash ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Gas Laws, Quantitative, Gay-Lussac's law Gagik Demirjian ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Gas Laws, Quantitative, Charles' law Gagik Demirjian ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Gas Laws, Quantitative, Boyle–Mariotte law Gagik Demirjian ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Eksperimen Boyle dan Gay-Lussac Choirul Huda ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Gaasi omaduste meedialabori juhend Siim Tõkke ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์

ภาษา ดาวโหลดหรือแสดงผล Tips
Albanian All shqip Download Run now Vetitë e gazit
Amharic All Amharic Download Run now ጋዝ ንብረቶች
Arabic All العربية Download Run now خواص الغاز
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now خواص الغاز
Armenian All Armenian Download Run now Գազի հատկությունները
Basque All Euskara Download Run now Gas-ezaugarriak
Belarusian All беларускі Download Run now Уласцівасці газу
Bosnian All Bosanski Download Run now OSOBINE IDEALNOG GASA
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Propriedades dos Gases
Catalan All català Download Run now Propietats del gas
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 氣體特性
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 气体属性
Croatian All hrvatski Download Run now Svojstva Plinova
Czech All čeština Download Run now Vlastnosti plynu
Danish All Dansk Download Run now Gasegenskaber
Dutch All Nederlands Download Run now Eigenschappen van gassen
English All English Download Run now Gas Properties
Estonian All Eesti Download Run now Gaasi omadused
Finnish All suomi Download Run now Kaasun ominaisuudet
French All français Download Run now Propriétés d'un gaz parfait
Galician All Gallegan Download Run now Propiedades do Gas
Georgian All ქართული Download Run now აირის თვისებები
German All Deutsch Download Run now Gaseigenschaften
Greek All Ελληνικά Download Run now Ιδιότητες Αερίου
Haitian All Haitian Download Run now Jan gaz yo ye
Hebrew All עברית Download Run now מאפייני גז
Hungarian All magyar Download Run now Gáztulajdonságok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Sifati Gas
Irish All Gaeilge Download Run now Airíonna an Gháis
Italian All italiano Download Run now Proprietà dei gas
Japanese All 日本語 Download Run now 気体の性質
Kannada All Kannada Download Run now ಅನಿಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
Kazakh All Kazakh Download Run now Дүние-мүліктер газ
Khmer All Khmer Download Run now លក្ខណៈ​នៃ​ឧស្ម័ន
Korean All 한국어 Download Run now 기체의 성질
Lao All Lao Download Run now ຄຸນສົມບັດ​ຂອງ​ເກດສ
Latvian All Latviešu Download Run now Gāzu parametri
Macedonian All македонски Download Run now Особини на идеален гас
Maori All Maori Download Run now Āhuatanga Haurehu
Marathi All मराठी Download Run now वायूचे गुणधर्म
Moldavian All Moldavian Download Run now Proprietățile gazului
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хийн Шинж чанар
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Gassegenskaper
Persian All فارسی Download Run now ویژگی های گاز
Polish All polski Download Run now Właściwości
Portuguese All português Download Run now Propriedades do gás
Romanian All română Download Run now Proprietăţile gazului
Russian All русский Download Run now Свойства газа
Serbian All Српски Download Run now ОСОБИНЕ ИДЕАЛНОГ ГАСА
Slovak All Slovenčina Download Run now Vlastnosti plynu
Slovenian All Slovenščina Download Run now Lastnosti plina
Spanish All español Download Run now Propiedades del gas
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Propiedades de los Gases
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Propiedades del gas
Swedish All svenska Download Run now Egenskaper för gas
Tswana All Tswana Download Run now Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy)
Turkish All Türkçe Download Run now Gazların Özellikleri
Turkmen All Turkmen Download Run now Gazyň häsiýetleri
Ukrainian All українська Download Run now Властивості газу
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Tính chất của chất khí

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Jack Barbera
 • Michael Dubson
 • Linda Koch
 • Ron LeMaster (developer)
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Piccolo
 • Java2D