แรงและการเคลื่อนที่

แรงและการเคลื่อนที่ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
 • แรง
 • ตำแหน่ง
 • ความเร็ว
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

เนื้อหา

 • แรง
 • ตำแหน่ง
 • ความเร็ว
 • ความเร่ง

คำอธิบาย

สำรวจแรงที่เกิดจากงานเมื่อคุณลองพยายามผลักตู้เก็บเอกสาร; สร้างแรงที่คุณออกและดูผลของแรงเสียดทานและแรงทั้งหมดที่กระตำต่อตู้เอกสาร; กราฟแสดงแรง ตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งกับเวลา; แสดง free body diagram ของทุกแรง (รวมไปถึงแรงโน้มถ่วงและแรงทั่วไป)

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ทำนายในเชิงคุณภาพว่าแรงภายนอกจะส่งผลต่ออัตราเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร
 • อธิบายผลการทดลองโดยใช้ free body diagram
 • ใช้ free body diagram ในการระบุตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง และกราฟของแรง
 • อธิบายว่ากราฟสัมพันธ์กับอย่างอื่นอย่างไร
 • กำหนดสถานการณ์หรือกราฟหนึ่งให้ แล้วร่างกราฟทั้งสี่ที่เกี่ยวข้องกัน
เวอร์ชัน 2.06

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
Forces and Motion activity 1: Predicting speed and directions changes (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Force and Motion activity 2: Relating graphs and free body diagrams using Moving Man and Forces 1D (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Forces and Motion: Balanced and Unbalanced Forces, and Predicting Changes in Motion (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Emily Moore, Kathy Perkins, Trish Loeblein, Courtney Fadley ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Forces and Motion การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Types of Forces Investigation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Forces and Motion Lesson การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Rules for Forces การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET jim cibulka ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
เคมี
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 動力學 (牛頓定律) Aien Charity Grace White (白愛恩), Byron Lin (林彥孝), Ammanuel Assefa, Janet Chen (陳衫豫), Jonathon David White (白小明) ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Gamificação da Força e movimento Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Atividade de Força e Movimento Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales ม.ต้น อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Forças em Ação Alline Alencar Macedo e Mairton Romeu Cavalcante ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Força de Atrito Marcus Duarte ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Fuerza y Movimiento Sarah Borenstein (Traducción Mayra Tavares) ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Force and Acceleration Wafa Hajooni ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
forces and motion elhaam elhaam AL-shahtoor อุดมศึกษา-บทนำ Remote ฟิสิกส์
Forces and Motion - Friction and Free Body Diagrams Matthew Mellor ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Force and Motion Julius Anderson ม.ต้น ชี้แนะ
การสาธิต
อื่นๆ
Kinematics Wang Yunhe ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Forces & Motion Stephanie Weber ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Force and Motion Caroline Kenneally อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
การสาธิต

ภาษา Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Kragte en Beweging
Albanian All shqip Download Run now Forcat dhe lëvizja
Amharic All Amharic Download Run now ሀይሎች እና እንቅስቃሴ
Arabic All العربية Download Run now القوى والحركة
Basque All Euskara Download Run now Indarrak eta higidura
Belarusian All беларускі Download Run now Сілы і рух
Bosnian All Bosanski Download Run now SILE I KRETANJE
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Forças e Movimento ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Catalan All català Download Run now Forces i moviments
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 力與運動
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 力和运动
Croatian All hrvatski Download Run now Forces and Motion
Czech All čeština Download Run now Síla a Pohyb
Danish All Dansk Download Run now Krafter og bevægelse
Dutch All Nederlands Download Run now Forces and Motion
English All English Download Run now Forces and Motion
Estonian All Eesti Download Run now Jõud ja liikumine
Finnish All suomi Download Run now Forces and Motion
French All français Download Run now Forces et Mouvement
Galician All Gallegan Download Run now Forzas e movemento
German All Deutsch Download Run now Kräfte und Bewegung
Greek All Ελληνικά Download Run now Δυνάμεις και κίνηση
Haitian All Haitian Download Run now Fòs ak mouvman
Hebrew All עברית Download Run now כוחות ותנועה
Hungarian All magyar Download Run now Erők és mozgás
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gaya dan Gerak
Irish All Gaeilge Download Run now Fórsaí agus Gluaisne ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Italian All italiano Download Run now Forze e moto
Japanese All 日本語 Download Run now 力と運動
Kannada All Kannada Download Run now ಬಲ ಮತ್ತು ಚಲನೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Күш және Қозғалыс
Khmer All Khmer Download Run now កម្លាំង និង​ចលនា
Korean All 한국어 Download Run now 힘과 운동
Lao All Lao Download Run now ຄວາມແຮງແລະການເຄື່ອນທີ່
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Jega ir judėjimas
Macedonian All македонски Download Run now Движења и сили
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Daya dan Gerakan
Maori All Maori Download Run now Tōpana me te Nekehanga
Marathi All मराठी Download Run now बल आणि गती
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хүч ба хөдөлгөөн
Persian All فارسی Download Run now نیروها و حرکت
Polish All polski Download Run now Siły i ruch
Portuguese All português Download Run now Forças e Movimento
Romanian All română Download Run now Mişcarea cu frecare
Russian All русский Download Run now Сила и Движение
Serbian All Српски Download Run now СИЛЕ И КРЕТАЊЕ
Slovak All Slovenčina Download Run now Sily a pohyb
Slovenian All Slovenščina Download Run now Forces and Motion
Spanish All español Download Run now Fuerzas y movimiento
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Fuerzas y Movimiento
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Fuerzas y movimiento
Swahili All Swahili Download Run now Kani na Mwendo
Swedish All svenska Download Run now Kraft och rörelse
Turkish All Türkçe Download Run now Kuvvet ve Hareket
Turkmen All Turkmen Download Run now Güýçler we hereket
Ukrainian All українська Download Run now Сили і рух ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Lực và Chuyển động
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Hêz û Livîn

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Sam Reid (developer)
 • Noah Podelefsky (lead designer)
 • Trish Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2d
 • Scala
 • JFreeChart