การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • วงจร
 • หลอดไฟ
 • แบตเตอรี่
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • วงจร
 • หลอดไฟ
 • แบตเตอรี่
 • สวิตซ์
 • แอมมิเตอร์
 • โวลต์มิเตอร์

คำอธิบาย

สร้างวงจรไฟฟ้าโดยใช้ตัวต้านทาน หลอดไฟ แบตเตอรี่ และสวิตซ์ รวมทั้งทำการวัดค่าโดยใช้เครื่องมือที่พบได้ในห้องปฏิบัติการทดลอง ได้แก่ แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อภิปรายหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้าพื้นฐาน
 • สร้างวงจรไฟฟ้าจากการวาดแผนผัง
 • ใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อสำรวจการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในหลักการของวงจรไฟฟ้า
 • อภิปรายความสัมพันธ์เชิงหลักการของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายวิธีการวัดค่าเพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากค่าความต้านทานที่แตกต่างกันในวงจรไฟฟ้า
เวอร์ชัน 3.20

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Using PhET in Electricity Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
DC circuits lab with real equipment and CCK การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET N. D. Finkelstein, W. K. Adams, C. J. Keller, P. B. Kohl, K. K. Perkins, N. S. Podolefsky, and S. Reid อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Series and Parallel circuits basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kristi Goodwin ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit inquiry for Middle school การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit design challenge การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Philip Kukulski ม.ปลาย อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO Αγησίλαος Πετρόπουλος ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ต้น การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
ฟิสิกส์
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, Γενικός Οδηγός Οργάνωσης Διδασκαλίας Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Ανάλυση Απλών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Virtuelle kredsløb Lisa Christensen ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Laboratório Virtual - Circuitos Elétricos José Ferreira ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Associação de Resistores - Série - Paralela e Mista Edson Fabrício Dias da Silva อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā Ieva Leja ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
¡VAMOS A MEDIR VOLTAJES! FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Electrical circuits in virtual laboratory Alfonso Pontes-Pedrajas อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Modelos Atomicos Andrés Gualberto Palomo Cuevas ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
CIRCUITOS RESISTIVOS DE C.C. Adolfo Fajardo อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Laboratorio - Circuito Eléctrico D. Ricardo Chunga ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Understanding Circuits David Wirth ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Remote
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Circuits basics - Power Suchitra CHEPIN อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
ฟิสิกส์
I, V and R in circuits Suchitra CHEPIN ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
DC Circuit Lab Sean Boston อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electricity and Currents Phet Lab worksheet Leslie Dalbey ม.ต้น การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Virtual Circuit Lab Derek Martin อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Combination Circuits and Kirchoff's Laws Aubry Farenholtz ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Associação de equipamentos elétricos em série e em paralelo Andrey Camurça da Silva ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab Guy Belleman ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuits lab manual with experimental& theoretical value comparison Fatih Gozuacik อุดมศึกษา-ขั้นสูง
บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ชี้แนะ
การบ้าน
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Series and Parallel Circuits Basics Amanda ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Series and Parallel Circuits Howard Schneider ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Signal Circuit and DC Circuit Construction Kit Lab! Jamie Schoenberger ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Κατασκευή απλών κυκλωμάτων - Οι έννοιες ένταση και τάση στο ηλεκτρικό κύκλωμα Pappas Panagiotis ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Combined Series and Parallel Circuits Jeffrey Hsi ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Completing a Circuit Steven Borst ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Series Circuit Michael Noel ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit Simulation Lab James Giessner ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Understanding Voltage, Potential Difference and Potential /Voltage Drop Alka Rhode ม.ปลาย คำถามเชิงแนวคิด
Circuiti in serie e in parallelo Giorgia Vagnoni ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Hubungan Antara Tegangan, Kuat Arus Dan Hambatan Listrik MUHAMMAD ZULHAM ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Eksperimen Simulasi Watak Lampu Pijar Ishafit Jauhari อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Stroombaan Konstruksie Kit (DS alleen), Virtuele Lab
Albanian All shqip Download Run now Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC) te Laboratorit Virtual
Amharic All Amharic Download Run now የመስመር ግንባታ መሣሪያ (ዲሲ ብቻ)፣ቨርቹዋል ላብራቶሪ
Arabic All العربية Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Armenian All Armenian Download Run now Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա
Basque All Euskara Download Run now KZ-zirkuituen laborategi birtuala
Belarusian All беларускі Download Run now Віртуальная лабараторыя "Зборка ланцуга пастаяннага току"
Bosnian All Bosanski Download Run now Komplet zа jednosmjernu struju (DC Only), Virtual Lab
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Kit de Construção de Circuito (DC), Laboratório Virtual
Bulgarian All български Download Run now Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (само DC)
Catalan All català Download Run now Kit de construcció de circuits (sols CC), Virtual Lab
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 直流电路虚拟实验室
Croatian All hrvatski Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Czech All čeština Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Danish All Dansk Download Run now Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium
Dutch All Nederlands Download Run now Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning)
English All English Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Estonian All Eesti Download Run now Virtuaalne vooluringi labor (DC)
Finnish All suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC), virtuaalilaboratorio
French All français Download Run now Kit de construction de circuit (CC seulement), labo virtuel
Galician All Gallegan Download Run now Construción Circuito (DC) Virtual Lab
Georgian All ქართული Download Run now წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია
German All Deutsch Download Run now Stromkreis Baukasten (Gleichstrom), virtuelles Labor
Greek All Ελληνικά Download Run now Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC), εικονικό εργαστήριο
Haitian All Haitian Download Run now Zouti pou bati sikui (DC sèlman), Lab vityèl
Hebrew All עברית Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Hungarian All magyar Download Run now Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre)
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Irish All Gaeilge Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Italian All italiano Download Run now Kit per circuiti elettrici (corrente continua), laboratorio virtuale
Japanese All 日本語 Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Kannada All Kannada Download Run now construction kit (only DC)
Khmer All Khmer Download Run now ឧបករណ៍​បង្កើត​សៀគ្វី (តែ​ចរន្តជាប់ DC ប៉ុណ្ណោះ) មន្ទីរពិសោធន៍​​និម្មិត
Korean All 한국어 Download Run now 회로제작 키트(DC) 가상 실험
Kurdish All کوردی Download Run now دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی
Lao All Lao Download Run now ການທົດລອງວຶທະຍາສາດແບບຈຳລອງຈິງວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ),
Latvian All Latviešu Download Run now Ķēdes veidošanas komplekts (tikai līdzstrāva), virtuālā laboratorija
Macedonian All македонски Download Run now Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја)
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Maori All Maori Download Run now Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake), Taiwhanga Mariko
Marathi All मराठी Download Run now मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab
Persian All فارسی Download Run now (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار
Polish All polski Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Portuguese All português Download Run now Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual
Romanian All română Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Russian All русский Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Serbian All Српски Download Run now Комплет за једносмерну струју (DC Only), Virtual Lab
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)
Slovenian All Slovenščina Download Run now Kontrukcijsko orodje tokokrogov (le enosmerno), Virualni laboratorij
Spanish All español Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC), Laboratorio Virtual
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual
Swedish All svenska Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Tamil All Tamil Download Run now சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (நேர்மின்னோட்டம் மட்டும்), மெய்நிகர் ஆய்வகத்தின்
Turkish All Türkçe Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Turkmen All Turkmen Download Run now Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin), wirtual laboratoriýa
Ukrainian All українська Download Run now Конструктор для постійного струму. Віртуальна лабораторія
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Amûra Avakirina Gêjenê (Tenê DC), Ezmûngeha Resen

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams