ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก

ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

คำอธิบาย

สถานการณ์จำลองการทดลองอิเล็กททรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์! ผู้ทดลองสามารถใช้ตัวต้านทาน, หลอดไฟ, แบตเตอรี่, และสวิตซ์เพื่อสร้างการทำงานของวงจรไฟฟ้าได้ และสามารถใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดการทำงานของวงจรไฟฟ้าดังกล่าว นอกจากนั้นยังสามารถแสดงผลวงจรไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเป็นแบบผังไดอะแกรมและแบบวัตถุจริงได้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อภิปรายหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้าพื้นฐาน
 • สร้างวงจรไฟฟ้าจากการวาดแผนผัง
 • ใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อสำรวจการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในหลักการของวงจรไฟฟ้า
 • อภิปรายความสัมพันธ์เชิงหลักการของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายวิธีการวัดค่าเพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากค่าความต้านทานที่แตกต่างกันในวงจรไฟฟ้า
เวอร์ชัน 3.20

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Visualization and Visual Illusions SIM Homework การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Using PhET in Electricity Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Potential Difference in Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit 1 Properties of Electric Circuits (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Circuit activity 2 Series and Parallel Circuits using only CCK (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Circuit 1 Properties of electric Circuits using only CCK(Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Circuit Activity 2 Series & Parallel Circuits (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Circuit activity 3 Combination Circuits (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Series and Parallel circuits basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kristi Goodwin ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit inquiry for Middle school การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Intro to Series and Parallel Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
How Can You Light A Bulb? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Julie Henderleiter K-5
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Exploring Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Rosemary Boardman ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuits 3 Day Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Day 3: Conductors and Insulators การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Day 1: Lighting a Bulb การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Meaghan Hixson K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
An investigation into Building Electric Circuits (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Karen King ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elizabeth Hobbs ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Parallel Circuit Electrical Relationships การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Bill Braun ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Circuit design challenge การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Philip Kukulski ม.ปลาย อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit Simulation Homework ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน ฟิสิกส์
Current in DC Circuits ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Chris Keller อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ต้น การบ้าน
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
การสาธิต
ฟิสิกส์
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, Γενικός Οδηγός Οργάνωσης Διδασκαλίας Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Ανάλυση Απλών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Električni otpor i Ohmov zakon Anita Sečan ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Associação de Resistores - Série - Paralela e Mista Edson Fabrício Dias da Silva บัณฑิตศึกษา
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Associação de resistores e geradores. Anaximandro Dalri Merizio ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Computer Simulations as a Tool to Assist Teaching Basics of Electromagnetism (Simulações Computacionais Como Ferramenta Auxiliar ao Ensino de Conceitos Básicos de Eletromagnetismo) Josué Antunes de Macêdo & Adriana Gomes Dickman ม.ต้น การสาธิต
คำถามเชิงแนวคิด
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
les lois de la tension Iqbal Chemsi ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Puissance electrique Bernard Lacour อื่นๆ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā Ieva Leja ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Circuits Scape Room Manel Ibanez ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Hoja de trabajo José Ricardo Gutiérrez Torres ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Guía Docente Electricidad karla Sanchez ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
CIRCUITOS RESISTIVOS DE C.C. Adolfo Fajardo อุดมศึกษา-บทนำ อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ฟิสิกส์
Resistencias en serie y en paralelo Cinthia Reyes ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Elektriska kretsar Ingrid Johansson ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
Understanding Circuits David Wirth ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Circuits basics - Power Suchitra CHEPIN อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
DC Circuit Lab Sean Boston อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Virtual Circuit Lab Derek Martin ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Combination Circuits and Kirchoff's Laws Aubry Farenholtz ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Mjerenje struje i napona Anita Sečan ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab Guy Belleman ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Power in a Circuit Russell Sears ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Circuits lab manual with experimental& theoretical value comparison Fatih Gozuacik อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
บัณฑิตศึกษา
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การสาธิต
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Series and Parallel Circuits Basics Amanda ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Introduction to Current and Kirchhoff's Junction Rule Patricia Martinez ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment) Sotero Jr. Malayao, Vel Marie C. Palisbo, Arlyn S. Pusta, Jonell B. Razo K-5 ชี้แนะ ฟิสิกส์
Online Lab Series/Parallel Circuits Dorian McIntire ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Introduction to Current, Voltage, and Resistance Karen King ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Digital Curriculum Technology Circuits Alana Nabirali K-5 ปฏิบัติการทดลอง
Completing a circuit Annie Cai K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Combined Series and Parallel Circuits Jeffrey Hsi ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit Virtual Lab (Ohm's Law) Alicia Grine ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
What Affects Resistance Ashley Teslicka ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Virtual Circuit Lab Joanna MacDonald ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Measuring Current in a Series Circuit Darya K. K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electrical Circuits (Series vs Parallel) Constantina K-5 ปฏิบัติการทดลอง
Circuit Construction Kit Kevin Fairchild ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Explore voltage, current and resistance in DC circuit Chee Heong Lee ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
DC Parallel Circuits Michael Noel ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Series Circuits Electrical Relationships Bill Braun ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Intro to Parallel & Series Circuits Lucien Blain ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Circuit Simulation Lab James Giessner ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Circuit Creator Sarah Stanhope ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (Virtual Lab Version DC Only) Νικόλαος Κυπριωτάκης ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
การสาธิต
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Batteries in series and parallel dorina kosztin ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Exploring Current in a Parallel Circuit dorina kosztin ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Exploring Voltage in Series Circuits dorina kosztin ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel Pauline Seales ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
D.C Circuit Simulation 1 Pauline Seales ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Charge and Energy Conservation in Circuits Inquiry Lori Andersen ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Series and Parallel Circuits Nicole Murawski ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Series and Parallel Circuits Inquiry Christopher Link ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Series Circuits Paul Longwell ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Intro to Circuits Patricia Martinez ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Resistance in Series Circuit Leslie Trexler ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
resistance in parallel circuit Leslie Trexler ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Homework Activity I Tom OKuma, Kastro Hamed อุดมศึกษา-บทนำ
K-5
การบ้าน ฟิสิกส์
Circuit Principles and Applications Nathan Balasubramanian ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit rules - series and parallel Unknown Unknown ม.ต้น การบ้าน
Beginning circuits Leslie Trexler ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Series and Parallel Circuits Robert Kennedy ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit Gretchen Swanson ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration curt miller ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Ohm's Law Stephan Graham ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
circuits in parallel and in series Beta Keramati อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Electron Flow Rate through Simple Circuits Bill Brinkhorst, Jerry Taylor and Bill Brinkhorst ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
CCK - Series & Parallel - Current Flow Steve Reeves ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
sperimenta e rispondi giuliana lo giudice ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Circuiti in serie e in parallelo Giorgia Vagnoni ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Stroombaan Konstruksie Kit (DS alleen)
Albanian All shqip Download Run now Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC)
Amharic All Amharic Download Run now የመስመር ግንባታ መሣሪያ (ዲሲ ብቻ)
Arabic All العربية Download Run now طقم ادوات انشاء دائرة كهربائية
Armenian All Armenian Download Run now Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա
Basque All Euskara Download Run now KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria
Belarusian All беларускі Download Run now Зборка ланцуга пастаяннага току
Bosnian All Bosanski Download Run now Komplet zа jednosmjernu struju
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Kit de Construção de Circuito (DC)
Bulgarian All български Download Run now Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC)
Catalan All català Download Run now Kit de construcció de circuits (sols CC)
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 電路組裝套件(直流電)
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 电路实验(仅直流)
Croatian All hrvatski Download Run now Dizajniranje srujnih krugova (samo DC)
Czech All čeština Download Run now Konstrukce obvodů (stejnosměrných)
Danish All Dansk Download Run now Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm)
Dutch All Nederlands Download Run now Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning)
English All English Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Estonian All Eesti Download Run now Virtuaalne vooluringi labor (DC)
Finnish All suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
French All français Download Run now Kit de construction de circuit (CC seulement)
Galician All Gallegan Download Run now Construción Circuito (DC)
Georgian All ქართული Download Run now წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
German All Deutsch Download Run now Stromkreis Baukasten (Gleichstrom)
Greek All Ελληνικά Download Run now Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC)
Haitian All Haitian Download Run now Zouti pou bati sikui (DC sèlman)
Hebrew All עברית Download Run now קיט בנית מעגל זרם ישיר בלבד
Hungarian All magyar Download Run now Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre)
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Rangkaian Kit Konstruksi (Hanya DC)
Irish All Gaeilge Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Italian All italiano Download Run now Kit per circuiti elettrici (corrente continua)
Japanese All 日本語 Download Run now 直流回路キット
Kannada All Kannada Download Run now construction kit (only DC)
Khmer All Khmer Download Run now ឧបករណ៍​បង្កើត​សៀគ្វី (តែ​ចរន្ត​ជាប់​ DC ប៉ុណ្ណោះ)
Korean All 한국어 Download Run now 회로 제작 키트(DC)
Kurdish All کوردی Download Run now دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها)
Lao All Lao Download Run now ວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ)
Latvian All Latviešu Download Run now Ķēdes veidošanas komplekts (tikai līdzstrāva)
Macedonian All македонски Download Run now Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Kit Pembinaan Litar (AT Sahaja)
Maori All Maori Download Run now Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake)
Marathi All मराठी Download Run now मंडल जोडणी संच (DC फक्त)
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Kretsbyggeren (kun likestrøm)
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggjaren (kun likestraum)
Persian All فارسی Download Run now (DC) کیت ساخت مدار
Polish All polski Download Run now Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe
Portuguese All português Download Run now Circuitos de Corrente Contínua (DC)
Romanian All română Download Run now Trusa de Constructie Circuite (doar DC)
Russian All русский Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Serbian All Српски Download Run now Комплет за једносмерну струју
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)
Slovenian All Slovenščina Download Run now Kontrukcijsko orodje tokokrogov (le enosmerno)
Spanish All español Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC)
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Swedish All svenska Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Tamil All Tamil Download Run now சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (நேர்மின்னோட்டம்மட்டும்)
Turkish All Türkçe Download Run now Devre Yapım Kiti (sadece DC)
Turkmen All Turkmen Download Run now Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin)
Ukrainian All українська Download Run now Електричні кола постійного струму
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Amûra Avakirina Gêjenê (Tenê DC)

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams