การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC),

การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • วงจร
 • หลอดไฟ
 • แบตเตอรี่

เนื้อหา

 • วงจร
 • หลอดไฟ
 • แบตเตอรี่
 • สวิตซ์
 • แอมมิเตอร์
 • โวลต์มิเตอร์
 • ตัวเก็บประจุ
 • ตัวเหนี่ยวนำ
 • ความต่างศักย์กระแสสลับ (AC)

คำอธิบาย

ลงมือสร้างวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า, ตัวตัานทาน, และแหล่งความต่างศักย์ไฟฟ้าในกระแสสลับและกระแสตรง รวมทั้งทำการวัดค่าทางไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ ได้แก่ โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อภิปรายหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้าพื้นฐาน
 • สร้างวงจรไฟฟ้าจากการวาดแผนผัง
 • ใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อสำรวจการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในหลักการของวงจรไฟฟ้า
 • อภิปรายความสัมพันธ์เชิงหลักการของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายวิธีการวัดค่าเพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากค่าความต้านทานที่แตกต่างกันในวงจรไฟฟ้า
 • อภิปรายว่าตัวเก็บประจุที่อยู่ในวงจรไฟฟ้ามีการเก็บประจุให้มากขึ้นหรือสูญเสียประจุไปได้อย่างไร
 • อภิปรายถึงพฤติกรรมของตัวนำไฟฟ้าที่อยู่ในวงจรไฟฟ้า
เวอร์ชัน 3.20

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Using PhET in Electricity Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Circuit 1 Properties of Electric Circuits (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Series and Parallel circuits basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kristi Goodwin ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit inquiry for Middle school การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit design challenge การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Philip Kukulski ม.ปลาย อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Νόμος του Ohm Sevasti Malamou ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ Iuliana Roman ม.ปลาย การสาธิต
Lecturer Nguyễn Quý Sỹ อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS EN PARALELO JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS EN SERIE JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Laboratorio Virtual del Circuito R-C basado en los lineamientos del Aprendizaje Activo de la Física Diego Fernando Becerra Rodríguez อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Understanding Circuits David Wirth ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Circuits basics - Power Suchitra CHEPIN ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
RC Circuits Inna Karelefsky อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
RLC Circuits Eric Roebuck อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Associação de equipamentos elétricos em série e em paralelo Andrey Camurça da Silva ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuits lab manual with experimental& theoretical value comparison Fatih Gozuacik บัณฑิตศึกษา
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Parallel Connection: Warm Up Joel Potane ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ ฟิสิกส์
C.A.S.T.L.E. Unit 2 Labs Steve Banasiak ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
C.A.S.T.L.E. Unit 1 Labs Steve Banasiak ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Stroombaan Konstruksie Kit (WS+DS), Virtuele Lab
Albanian All shqip Download Run now Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC) te Laboratorit Virtual
Amharic All Amharic Download Run now የመስመር ግንባታ መሣሪያ (ኤሲ + ዲሲ) ፣ ቨርቹዋል ላብራቶሪ
Arabic All العربية Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Armenian All Armenian Download Run now Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա
Basque All Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA)
Belarusian All беларускі Download Run now Віртуальная лабараторыя "Зборка ланцуга пастаяннага і пераменнага току"
Bosnian All Bosanski Download Run now Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Kit de Construção de Circuito (AC+DC), Laboratório Virtual
Bulgarian All български Download Run now Виртуална лаборатория за конструиране на ел. вериги (AC+DC)
Catalan All català Download Run now Kit de construcció de circuits (CA + CC), Virtual Lab
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 交、直流电路虚拟实验室
Croatian All hrvatski Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Czech All čeština Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Danish All Dansk Download Run now Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium
Dutch All Nederlands Download Run now Het maken van schakelingen (Gelijk- en wisselspanning)
English All English Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Estonian All Eesti Download Run now Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC)
Finnish All suomi Download Run now Piirirakennussarja (AC+DC), virtuaalilaboratorio
French All français Download Run now Kit de construction de circuit (CA+CC), labo virtuel
Galician All Gallegan Download Run now Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab
Georgian All ქართული Download Run now წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია
German All Deutsch Download Run now Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom). virtuelles Labor
Greek All Ελληνικά Download Run now Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC), εικονικό εργαστήριο
Haitian All Haitian Download Run now Zouti pou bati sikui (AC+DC), Lab vityèl
Hebrew All עברית Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Hungarian All magyar Download Run now Áramkörépítő
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Irish All Gaeilge Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Italian All italiano Download Run now Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata), laboratorio virtuale
Japanese All 日本語 Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Kannada All Kannada Download Run now Circuit construction kit (AC+DC)
Khmer All Khmer Download Run now ឧបករណ៍​បង្កើត​សៀគ្វី (AC+DC) មន្ទីរ​ពិសោធន៍​និម្មិត
Korean All 한국어 Download Run now 회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험
Kurdish All کوردی Download Run now دروستکردنی سوڕی کاره‌بایی (AC+DC) تاقیگه‌ی خه‌یاڵی
Lao All Lao Download Run now ການທົດລອງວຶທະຍາສາດແບບຈຳລອງວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (AC + DC)
Latvian All Latviešu Download Run now Ķēdes veidošanas komplekts (maiņstrāva un līdzstrāva), virtuālā laboratorija
Macedonian All македонски Download Run now Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC)
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Maori All Maori Download Run now Huinga Waihanga Ara Iahiko (AC + DC), Taiwhanga Mariko
Marathi All मराठी Download Run now (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab
Persian All فارسی Download Run now (AC+DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار
Polish All polski Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Portuguese All português Download Run now Kit de construção de circuitos
Romanian All română Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Russian All русский Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Serbian All Српски Download Run now Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov
Slovenian All Slovenščina Download Run now Kontrukcijsko orodje tokokrogov (AC+DC), Virualni laboratorij
Spanish All español Download Run now Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC), Laboratorio Virtual
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Tamil All Tamil Download Run now சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (ஏசி + டிசி), மெய்நிகர் ஆய்வகத்தின்
Turkish All Türkçe Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab
Turkmen All Turkmen Download Run now Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC), wirtual laboratoriýa
Ukrainian All українська Download Run now Конструктор для змінного і постійного струму. Віртуальна лабораторія
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Amûra Avakirina Gêjenê (AC+DC), Ezmûngeha Resen

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Michael Dubson
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman