สร้างอะตอม

สร้างอะตอม หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • โครงสร้างอะตอม
 • อะตอม
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • โครงสร้างอะตอม
 • อะตอม

คำอธิบาย

สร้างอะตอมหนึ่งที่ประกอบด้วยโปรตอน, นิวตรอน, และอิเล็กตรอน รวมทั้งสังเกตว่าธาตุ, ประจุ, และมวลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลังจากนั้นทดสอบเล่นเกมเพื่อตรวจสอบแนวคิดของตนเอง!

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • ใช้จำนวนของโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ในการวาดแบบจำลองอะตอม ระบุธาตุแล้วหามวลและประจุได้
 • ทำนายว่าธาตุ ประจุ และมวลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมีการเพิ่มและการลดโปรตอน นิวตรอน หรืออิเล็กตรอน
 • ใช้ชื่อธาตุ มวล และประจุ เพื่อหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน อะตอม และไอออน
 • บอกความหมายของโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน อะตอม และไอออนได้
 • สร้างสัญลักษณ์ไอโซโทรปิกของอะตอมที่กำหนดจำนวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนให้
เวอร์ชัน 3.02

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein, Kath Perkins ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
K-5
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Build an Atom: Introduction การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein, Kathy Perkins ม.ต้น
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
เคมี
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปรนัย เคมี
Build an Atom การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Emily Moore, Ariel Paul, Trish Loeblein, Kathy Perkins ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Build an Atom - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Build an Atom - Guided-Inquiry Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Timothy Herzog, Emily Moore อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ เคมี
Atomic Addition การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Mary Burr ม.ต้น ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
Online Quiz for Build An Atom การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kim Miller ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
คำถามเชิงแนวคิด
Structure of the Atom การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jackie Esler ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
What is an atom? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Shari Dunham อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
Build an Atom การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี
ERAIKI ATOMOA jarduerak Andrés Palomo, Brisa Aguilera eta Diana López. Jaione Eizaguirre-ren itzulpena ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
Bienvenue au CFA Bernard Lacour อื่นๆ อื่นๆ เคมี
UNIDAD2 S12 L7-2 Interacciones eléctricas FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
เคมี
CONSTRUCCIÓN DE UN ÁTOMO edelfina paez ม.ปลาย ชี้แนะ ชีววิทยา
Constitución básica de un átomo Andrés Palomo, Brisa Aguilera y Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Construcción de átomos Miriam Pujadas ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Construyendo algunos átomos Félix A. Gutiérrez Múzquiz ม.ต้น การสาธิต เคมี
Modelos Atomicos Andrés Gualberto Palomo Cuevas ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Atom Builder Review Nicole Wilkinson ม.ปลาย
ม.ต้น
Remote เคมี
Lab: PhET Build an Atom Aaron Keller อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ฟิสิกส์
Atoms Ghalya Alzarooni อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Introduction to the Structure of the Atom Liza Basden ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Estrutura atômica Victor Augusto Bianchetti Rodrigues ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
เคมี
Build an Atom Barbara Hunt ม.ต้น ชี้แนะ เคมี
Investigating Ions Emily Bones ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Build an Atom WebLab Melissa Venable ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Construim un àtom Bellés, Folch,Font, Montaña, Olivella, Pont, Vilajosana, Rovira, Serra, Torra ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
NGSS Simulation Alignment/Correlation Matthew Huffine K-5
ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
การสาธิต
อื่นๆ
Build an Atom, Isotope, & Ion Robin Beavers ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
원자 만들기 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
เคมี
ฟิสิกส์
Chemical Compounds and Subscripts David Streib ม.ปลาย
ม.ต้น
คำถามเชิงแนวคิด เคมี
Build an Ion Inquiry Activity Paul Broberg ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
Atom Builder Sarah Stanhope ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
The Peninsula of Nuclear Stability Roberto Marrero ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
เคมี
COSTRUIAMO L'ATOMO DAL MAS NICOLETTA ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw Brechtje Maas ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
เคมี
Bouw van een atoom Julina ม.ปลาย การสาธิต เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Ndërtimi i një atomi
Amharic All Amharic Download Run now አቶም ስራ
Arabic All العربية Download Run now بناء ذرة
Armenian All Armenian Download Run now Նյութի ատոմային կառուցվածքը
Basque All Euskara Download Run now Atomoa eraiki
Belarusian All беларускі Download Run now Стварыць атам
Bosnian All Bosanski Download Run now Napravi atom
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Monte um Átomo
Bulgarian All български Download Run now Построяване на атом
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Build An Atom 建立一個原子
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 原子模型
Croatian All hrvatski Download Run now Napravi atom
Czech All čeština Download Run now Stavba atomu
Danish All Dansk Download Run now Byg et atom
Dutch All Nederlands Download Run now Bouw een atoom
English All English Download Run now Build an Atom
Estonian All Eesti Download Run now Ehita aatom
Finnish All suomi Download Run now Atomien rakentaminen
French All français Download Run now Construire un atome
Galician All Gallegan Download Run now Constrúe un átomo
Georgian All ქართული Download Run now ავაწყოთ ატომი
German All Deutsch Download Run now Bau ein Atom
Greek All Ελληνικά Download Run now "Κατασκεύασε" ένα άτομο
Hebrew All עברית Download Run now הרכב אטום
Hungarian All magyar Download Run now Atomépítés - játékkal
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Buat Atom
Italian All italiano Download Run now Costruisci un atomo
Japanese All 日本語 Download Run now 原子を生成
Kannada All Kannada Download Run now ಪರಮಾಣು ಸೃಷ್ಟಿಸು
Kazakh All Kazakh Download Run now атомды құрыңыз
Khmer All Khmer Download Run now បង្កើត​អាតូម
Korean All 한국어 Download Run now 원자 만들기
Latvian All Latviešu Download Run now Atoma veidošana
Macedonian All македонски Download Run now Направи атом
Maori All Maori Download Run now Hangaia tētahi Ngota
Marathi All मराठी Download Run now अणु बनवा
Moldavian All Moldavian Download Run now Construieste
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Атом Байгуулах
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Bygg et atom
Persian All فارسی Download Run now اتم بسازید
Polish All polski Download Run now Budujemy atom
Portuguese All português Download Run now Constrói um átomo
Romanian All română Download Run now Construieste-ti un ATOM
Russian All русский Download Run now Создать атом
Serbian All Српски Download Run now Направи атом
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavba atómu
Slovenian All Slovenščina Download Run now Sestavi atom
Spanish All español Download Run now Construir un átomo
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Crear un Átomo
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Construir un átomo
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Construir un áyomo
Swedish All svenska Download Run now Bygg en atom
Turkish All Türkçe Download Run now Atom üretme
Turkmen All Turkmen Download Run now Atomy ýygna
Ukrainian All українська Download Run now Побудувати атом
Uzbek All Uzbek Download Run now Build an Atom
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Tạo dựng một nguyên tử
Welsh All Welsh Download Run now Adeiladu Atom

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Kelly Lancaster (lead)
 • John Blanco (developer)
 • Sam Reid (developer)
 • Jack Barbera
 • Suzanne Brahmia
 • Patricia Loeblein
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D