สารละลายกรด-เบส

สารละลายกรด-เบส หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • กรด
 • เบส
 • สารละลาย
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • กรด
 • เบส
 • สารละลาย
 • สมดุล

คำอธิบาย

กรดแก่และกรดอ่อนแตกต่างกันอย่างไร? ใช้อุปกรณ์การทดลองที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบ โดยการจุ่มกระดาษตรวจสอบหรือเซ็นเซอร์ตรวจวัดลงในสารละลายเพื่อวัดค่า pH หรือจุ่มเซ็นเซอร์ตรวจวัดการนำไฟฟ้าลงไปเพื่อวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย หลังจากนั้นสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าระดับความเข้มข้น (concentration) และระดับความแก่ (strength)ส่งผลอย่างไรต่อค่า pH และตรวจสอบว่าสารละลายที่เป็นกรดอ่อนมีค่า pH เท่ากันกับสารละลายที่เป็นกรดแก่หรือไม่?

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • กำหนดกรดหรือเบสต่างๆ โดยให้ค่าความเข้มข้นเท่ากัน เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความแรงของกรดและเบสโดย: 1) พิจารณาความสัมพันธ์ความแรงของการเป็นกรดหรือเบสที่ส่งผลต่อความสามารถในการละลายน้ำ 2) สังเกตพฤติกรรมของโมเลกุลและไอออนที่แสดงให้เห็นได้ไว้ในสารละลายกรดหรือเบส 3) เปรียบเทียบอิทธิพลของความเข้มข้นของโมเลกุลและไอออนของกรดแก่หรือเบสแก่ และกรดอ่อนหรือเบสอ่อน 4) อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกรดแก่กับกรดออ่น หรือเบสแก่กับเบสอ่อน
 • แสดงให้เห็นเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความเข้มข้นของสารละลายในประเด็นดังต่อไปนี้: 1) อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสารละลายเข้มข้นและสารละลายเจือจาง 2) เปรียบเทียบความเข้มข้นของโมเลกุลและไอออนในสารละลายเข้มข้นและสารละลายเจือจางของกรดหรือเบส
 • ใช้ความแรงของการเป็นกรดหรือเบสและความเข้มข้นของสารละลายเพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้: 1) อธิบายเป็นข้อความหรือภาพ (เป็นกราฟหรือเป็นภาพวาดระดับโมเลกุล) ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเงื่อนไขคือ: การรวมกันระหว่างสารละลายเข้มข้นที่เป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนกับสารละลายเข้มข้นที่เป็นกรดแก่หรือเบสแก่ หรือการรวมกันในเงื่อนไขอื่น 2) สำรวจการรวมกันในแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากความแรงหรือความเข้มข้นซึ่งส่งผลให้มีค่า pH ที่เท่ากัน
 • อธิบายว่าเครื่องมือวัดแบบต่างๆ (pH meter, conductivity, pH paper) สามารถช่วยระบุว่าสารละลายใดเป็นกรดหรือเบส และสารละลายใดมีความแรงมากว่าหรือน้อยกว่าสารละลายใด หรือสารละลายใดเป็นสารละลายเข้มข้นหรือเจือจาง
เวอร์ชัน 1.03

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Acid Base Solutions - Concentration and Strength การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย เคมี
Acid Concentration and Strength Investigation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain, Susan Hendrickson อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
Strong and Weak Acids การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kelly Lancaster, Laurie Langdon ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
เคมี
Acid-Base Macro Particulate Symbolic การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Ted Clark อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ
การบ้าน
เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
산-염기 용액 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
EXERCÍCIO DE VERIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ÁCIDO Marcelo Guerra ม.ต้น อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
เคมี
EXERCÍCIO DE VERIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ÁCIDO Marcelo Guerra ม.ต้น การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
เคมี
Acid_Base_Investigation_PT Luís Gaspar ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
acidity PH and its influance on amino acids residual and on proteins Nurit Hechel ม.ปลาย ชี้แนะ ชีววิทยา
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
NGSS Simulation Alignment/Correlation Matthew Huffine ม.ต้น
K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
อื่นๆ
อื่นๆ
Acid-Base Discovery (ICP/Physical Science Level) S. Mitchell ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Acidi e Basi Laura Bianca Condorelli ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
pH ASAM BASA dwi sulistyorini ม.ต้น ชี้แนะ เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Tretësirat acido-bazike
Amharic All Amharic Download Run now የአሲድ እና ቤዝ ውህዶች
Arabic All العربية Download Run now محاليل حمض-قاعدة
Basque All Euskara Download Run now Azido-base Soluzioak
Bosnian All Bosanski Download Run now KISELO-BAZNI RASTVORI
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Soluções ácido-base
Catalan All català Download Run now Solucions àcid-base
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 酸鹼溶液
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now Acid-Base Solutions 酸碱溶液
Czech All čeština Download Run now Acidobazický roztok
Danish All Dansk Download Run now Syre-Base opløsninger
Dutch All Nederlands Download Run now Zuur-Base oplossingen
English All English Download Run now Acid-Base Solutions
Estonian All Eesti Download Run now Happe-aluse lahused
Finnish All suomi Download Run now Happo-emäs-liuokset
French All français Download Run now Solutions Acido-basiques
Galician All Gallegan Download Run now Disolucións Ácido-Base
Georgian All ქართული Download Run now მჟავა და ტუტე ხსნარები
German All Deutsch Download Run now Säure-Base Lösungen
Greek All Ελληνικά Download Run now Διαλύματα Οξέων-Βάσεων
Hebrew All עברית Download Run now תמיסות חומצה-בסיס
Hungarian All magyar Download Run now Sav-bázis oldatok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Larutan Asam-Basa
Italian All italiano Download Run now Soluzioni acido-base
Japanese All 日本語 Download Run now 酸・塩基の水溶液と電離
Kazakh All Kazakh Download Run now басындағы танымдыр
Khmer All Khmer Download Run now សូលុយស្យុង​អាស៊ីត-បាស
Korean All 한국어 Download Run now 산-염기 용액
Lao All Lao Download Run now ສານລະລາຍກົດ-ເບດສ
Macedonian All македонски Download Run now КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
Marathi All मराठी Download Run now आम्ल-आम्लारी द्रावण
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Syre/base-løsning
Persian All فارسی Download Run now محلول اسيد و باز
Polish All polski Download Run now Kwasowość i zasadowość roztworów
Portuguese All português Download Run now Solução ácido-base
Romanian All română Download Run now Soluții acido-bazice
Russian All русский Download Run now Кислотно-щелочные растворы
Serbian All Српски Download Run now КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
Sinhalese All Sinhalese Download Run now අම්ල-භෂ්ම ද්‍රාවණ
Slovak All Slovenčina Download Run now Kyslé a zásadité roztoky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Kisle in bazične raztopine
Spanish All español Download Run now Soluciones Ácido-Base
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Soluciones de Ácido-Base
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Soluciones Ácido-Base
Swedish All svenska Download Run now Syra-Bas-lösningar
Tamil All Tamil Download Run now அமிலக்கார கரைசல்கள்
Turkish All Türkçe Download Run now Asit-Baz Çözeltisi
Turkmen All Turkmen Download Run now Kislota-aşgar erginleri
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Dung dịch Acid-Base
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Gîraveyên Asîd-Baz

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D