การชน

การชน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • การชน
 • โมเมนตัม
 • ความเร็ว

เนื้อหา

 • การชน
 • โมเมนตัม
 • ความเร็ว

คำอธิบาย

ใช้ตารางฮ๊อกกี้เพื่อสำรวจทั้งในการชนอย่างง่ายในหนึ่งมิติและการชนในสองมิติที่ซับซ้อนมากขึ้น ปฏิบัติการทดลองโดยกำหนดเงื่อนไขตั้งต้นแบบต่างๆ กับจำนวนของแผ่นดิสก์หรือมวล ปรับเปลี่ยนค่าความยืดหยุ่นและสังเกตดูผลรวมโมเมนตัมและพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปที่เกิดขึ้นสำหรับการชน

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • สามารถวาดภาพ “ก่อนและหลัง” การชนได้
 • สามารถเขียนเวกเตอร์ของโมเมนตัมในตอน “ก่อนและหลัง” การชนได้
 • สามารถใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการชนได้
 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับการไม่คงที่ของพลังงานในการชนบางกรณีได้
 • รู้และเข้าใจเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลในการชนแบบยืดหยุ่น
เวอร์ชัน 2.01

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Collision Lab : Introduction to One Dimension collisions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Patricia Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Collision Lab Basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Brett Moser ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
PhET Collision Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Wendy Adams ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
PhET Collisions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Brent Olyowski ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Estática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
การสาธิต
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อื่นๆ
ม.ต้น
บัณฑิตศึกษา
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Pêndulo de Newton no "Collision Lab" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
Colisões Elásticas no "Collision Lab" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Colisões Inelásticas no "Collision Lab" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Momento Linear no "Collision Lab" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Virtual Momentum Activity Jessica Leiken ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Collaborative Assessment - Randomize Assessment John Weisenfeld ม.ปลาย ปรนัย ฟิสิกส์
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton) Tiago Almeida ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Momentum Lab Jim Hewitt ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Analyzing 2D Collisions Aubry Farenholtz อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Discovering the conservation of momentum Jonathan Carlson ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Virtual Collisions Lab Danny Diamond ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Collision Into Activity Tim Woolgar ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Level 1 - Momentum Lab by Stephen N. Clontz, M. Ed. Stephen N. Clontz, M. Ed. ม.ต้น
ม.ปลาย
K-5
การบ้าน
การสาธิต
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
อื่นๆ
2D Collision Lab Amy Hayes ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Collision Lab Elizabeth Hobbs อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
Momentum and Collisions Peter Malecki ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Collisions Jeremy Thomas K-5 ปฏิบัติการทดลอง
Collision investigation lab Steve Banasiak - HF physics team ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Momentum and Center of Mass Sarah Stanhope ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Momentum Lab Stephanie Givinsky ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Lembar Kerja Siswa Berbasis Simulation Based Laboratory Suritno Fayanto, Wisnu Yudha Prawira, Syahlan อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์

ภาษา ดาวโหลดหรือแสดงผล Tips
Arabic All العربية Download Run now مخبر التصادم
Basque All Basque Download Run now Talka-laborategia
Belarusian All беларускі Download Run now Лабараторыя сутыкненняў
Bosnian All Bosanski Download Run now SUDARI U MEHANICI
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Laboratório de Colisões
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Collision Lab 碰撞實驗室
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 碰撞实验室
Czech All čeština Download Run now Srážky
Danish All Dansk Download Run now Stød-laboratorium
Dutch All Nederlands Download Run now Botsing lab
English All English Download Run now Collision Lab
Estonian All Eesti Download Run now Põrkelabor
Finnish All suomi Download Run now Törmäyslaboratorio
French All français Download Run now Labo de collision
Galician All Gallegan Download Run now Colisión Lab
German All Deutsch Download Run now Kollisionslabor
Greek All Ελληνικά Download Run now Εργαστήριο συγκρούσεων
Haitian All Haitian Download Run now Laboratwa kolizyon
Hebrew All עברית Download Run now מעבדת התנגשות
Hungarian All magyar Download Run now Ütközések (légkorong)
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Percobaan Tumbukan
Italian All italiano Download Run now Laboratorio urti
Japanese All 日本語 Download Run now 衝突実験
Kannada All Kannada Download Run now ಡಿಕ್ಕಿ ಲ್ಯಾಬ್
Khmer All Khmer Download Run now មន្ទីរ​ពិសោធន៍​ការ​ទង្គិច
Korean All 한국어 Download Run now 충돌실험실
Macedonian All македонски Download Run now Судари во механиката
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Makmal Pelanggaran
Marathi All मराठी Download Run now दे धक्का !
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Мөргөлдөөний Лаб
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Støt-laboratorium
Persian All فارسی Download Run now آزمایشگاه برخورد
Polish All polski Download Run now Symulacja Kolizji
Russian All русский Download Run now Столкновения
Serbian All Српски Download Run now СУДАРИ У МЕХАНИЦИ
Slovak All Slovenčina Download Run now Pružné a nepružné zrážky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Laboratorij trkov
Spanish All español Download Run now Laboratorio de Colisiones
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Laboratorio de Colisiones
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Laboratorio de Colisiones
Swedish All svenska Download Run now Kollisionslabb
Tamil All Tamil Download Run now மோதல் செய்களம்
Turkish All Türkçe Download Run now Çarpışma labaratuvarı
Turkmen All Turkmen Download Run now Çakyşma laboratoriýasy
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Va chạm
Welsh All Welsh Download Run now Lab Gwrthdrawiadau
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Ezmûngeha Lihevketinê

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Mike Dubson (design + development)
 • Trish Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Mindy Gratny (interviews)
 • Jon Olson
 • Sam Reid
 • Ariel Paul (interviews)
 • ASwing