A física do salto triplo การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง A física do salto triplo
คำบรรยาย Esta sequência didática integrada por seu plano de aula descritivo dos aspectos didáticos gerais da atividade de aprendizagem e folhas de atividades para os alunos com várias atividades: 1) uma atividade introdutória para os alunos explorarem as variáveis do movimento parabólico e a dinâmica do salto triplo, 2)perguntas de múltipla escolha e desenvolvimento para os alunos explorarem os parâmetros de disparo de um projétil, 3) questões de múltipla escolha conceituais onde se consolidam o aprendido e 4) atividades sugeridas como tarefas para a casa sobre atleta Yulimar Rojas
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท Remote Learning, การบ้าน, การสาธิต, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ movimento, parabólico, projéteis, tiro
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5)


ผู้เขียน Jesus Eduardo Villamizar Rincon
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET Fellows
ส่งข้อมูลแล้ว 30/12/2023
อัพเดทข้อมูลแล้ว 30/12/2023