Lei de Coulomb


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Lei de Coulomb
คำบรรยาย Alguns questionamentos sobre a Lei de Coulomb.
วิชา ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท Remote Learning, การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Lei de Coulomb; Força Elétrica; Interação.
สถานการณ์จำลอง กฎของคูลอมบ์ (HTML5)


ผู้เขียน MATEUS PATRÍCIO PEREIRA
โรงเรียน/หน่วยงาน EEEFM Manoel Medeiros de Araújo
ส่งข้อมูลแล้ว 17/5/2021
อัพเดทข้อมูลแล้ว 17/5/2021