CONSERVATION OF MECHANICAL ENERGY


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง CONSERVATION OF MECHANICAL ENERGY
คำบรรยาย A CONSERVATION OF MECHANICAL ENERGY LAB REPORT
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Conservation, energy, mechanical, simulation
สถานการณ์จำลอง พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Shatha ElAtrash
โรงเรียน/หน่วยงาน University of Sharjah
ส่งข้อมูลแล้ว 26/11/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/11/2020