Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti.


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti.
คำบรรยาย L'attività guida gli alunni alla costruzione virtuale di circuiti, in serie o in parallelo, inserendo batterie, cavi, utilizzatori, isolanti o conduttori. Si misura l'intensità della corrente, si apre e chiude il circuito. Si osserva la variazione di intensità di corrente al variare delle batterie e/o degli utilizzatori oppure aggiungendo isolanti o conduttori. Si sperimenta un corto circuito.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท Remote Learning, การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Italian
คำสำคัญ Circuito, ampere, amperometro, conduttori, isolanti, parallelo, serie, tensione, volt, voltmetro
สถานการณ์จำลอง ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5)


ผู้เขียน Alessandra De Conti
อีเมลล์ติดต่อ alessandra.deconti@posta.istruzione.it
โรงเรียน/หน่วยงาน IC Gattatico-Campegine RE Italy
ส่งข้อมูลแล้ว 20/8/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/8/2020