Formulas y nombres de moléculas การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Formulas y nombres de moléculas
คำบรรยาย Esta entrega tiene 4 documentos: 1) test pre-lab (diagnostico), 2) la hoja de trabajo del estudiante, 3) test post-lab (evaluación final) y 4) consejos para el profesor. Los objetivos de aprendizaje a cubrir son: * Distinguir entre átomos y moléculas. *Describir las diferencias entre el nombre de la molécula y su formula química, * distinguir entre coeficientes y subíndices en la formula química. * Usar representaciones pictográficas de las moléculas para generar su formula química.
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ átomos, coeficientes, formula molecular, moléculas
สถานการณ์จำลอง สร้างโมเลกุล


ผู้เขียน Danison y Moore (traducción de Diana López)
อีเมลล์ติดต่อ diana.lopeztavares@colorado.edu
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 22/7/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 22/7/2020