Circuiti elettrici con resistori in serie e in parallelo


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Circuiti elettrici con resistori in serie e in parallelo
คำบรรยาย Laboratorio virtuale per studenti delle scuole superiori sulla prima legge di Ohm, sulla misura di tensioni e correnti e sull'analisi di circuiti con resistori collegati in serie e in parallelo.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Italian
คำสำคัญ Circuito, fusibile, legge di Ohm, parallelo, resistenza, resistore, serie
สถานการณ์จำลอง ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5)


ผู้เขียน Euro Sampaolesi
โรงเรียน/หน่วยงาน Liceo "G. Leopardi" Recanati
ส่งข้อมูลแล้ว 27/4/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 27/4/2020