Átomo de hidrogênio (modelo de Bohr)


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Átomo de hidrogênio (modelo de Bohr)
คำบรรยาย Plano de aula com roteiro de atividades para explorar o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio; emprego da simulação do átomo de hidrogênio com roteiro de atividades, contemplando 13 questões.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Bohr; hidrogênio; espectro; quantização
สถานการณ์จำลอง แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน


ผู้เขียน Fábio Bartolomeu Santana
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal do Paraná - IFPR
ส่งข้อมูลแล้ว 24/2/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 24/2/2020