Transformação Isobárica (Lei de Gay-Lussac)


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Transformação Isobárica (Lei de Gay-Lussac)
คำบรรยาย Plano de aula e roteiro de ativiades para estudo da transformaçao isobárica.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ บัณฑิตศึกษา, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ gases, ideais, isobárica
สถานการณ์จำลอง สมบัติของแก๊ส (HTML5)


ผู้เขียน Fábio Bartolomeu Santana
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal do Paraná
ส่งข้อมูลแล้ว 29/1/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 24/2/2020