Transformação Isotérmica (Lei de Boyle)


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Transformação Isotérmica (Lei de Boyle)
คำบรรยาย Plano de aula e roteiro de atividade sobre transformação isotérmica com uso de simulação.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ gases ideiais, transformação isotérmica
สถานการณ์จำลอง Gas Properties (HTML5)


ผู้เขียน Fábio Bartolomeu Santana
อีเมลล์ติดต่อ fabiobsantana74@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal do Paraná
ส่งข้อมูลแล้ว 29/1/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 24/2/2020