Introducción al modelo de Electrostática การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Introducción al modelo de Electrostática
คำบรรยาย Hoja de trabajo del estudiante con experimentos y simulaciones como introducción al tema de electrostática.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ carga, electrización, electrostática, globos
สถานการณ์จำลอง บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5)


ผู้เขียน Diana López
อีเมลล์ติดต่อ Diana.LopezTavares@colorado.edu
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 26/11/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/11/2019