Atividade de Lançamento Oblíquo


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividade de Lançamento Oblíquo
คำบรรยาย Atividade em um modelo gamificado sobre Lançamento Oblíquo.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท อื่นๆ
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ Forças, Lançamento oblíquo, Metodologias ativas
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5)


ผู้เขียน Jeirla Monteiro, Gilvandenys L. Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal do Ceará
ส่งข้อมูลแล้ว 10/10/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 10/10/2019