Bank Shots การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Bank Shots
คำบรรยาย Either in pairs or individually students use the pool table sim to discover equivalent ratios.
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ ratios; proportion
สถานการณ์จำลอง เล่นกับสัดส่วน (HTML5)


ผู้เขียน Daniel Greenberg
อีเมลล์ติดต่อ daniel.greenberg@bvsd.org
โรงเรียน/หน่วยงาน BVSD
ส่งข้อมูลแล้ว 4/8/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 4/8/2019