EXPERIMENTO DE OERSTED


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง EXPERIMENTO DE OERSTED
คำบรรยาย Esta actividad está diseñada para reproducir el experimento de Oersted que fue la base del electromagnetismo.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ ELECTROIMAN
สถานการณ์จำลอง แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า


ผู้เขียน FRANCISCO CRUZ CANTU
อีเมลล์ติดต่อ fcocruz@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
ส่งข้อมูลแล้ว 26/4/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/4/2019