Geometria molecular


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Geometria molecular
คำบรรยาย Trabalho criado para alunos do 10º ano. Pretende-se que seja feito com pesquisa do manual da disciplina de Química.
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ Geometria molecular, molécula, polaridade
สถานการณ์จำลอง รูปร่างโมเลกุล (HTML5)


ผู้เขียน Ana Luísa Carneirinho
อีเมลล์ติดต่อ acarneirinho@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola Secundária Sebastião da Gama
ส่งข้อมูลแล้ว 20/4/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/4/2019